Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport september, 09-2019

September månad tuffar på och vi arbetar oförtrutet på våra projektet. En av konsekvenserna med ytterligare förvaltningsobjekt är naturligtvis att administration och arbetsbelastning ökar i bolaget och vi har under september månad inlett arbete med rekrytering av ytterligare kraft till organisationen i form av en förvaltningsassistent.

Vi har också under månaden avslutat nedmontaget av industrilokalerna på tomten India och K21 Entreprenad har fått inhägnat arbetsplatsområdet

 

 

 

 

Kv. India redo inför byggnationsstart september 2019.

 

I vårt blivande kvarter Radarflyget 206:2 där vi bygger bland annat för Attendo AB och Systembolaget AB:s lokaler har vi i dagsläget 28 stycken personer i arbetsstyrkan från RA Bygg AB på plats. Arbete som pågår är bland annat smidesarbeten på plan 4 och betongformar för trapphusväggar i plan 3. På plan 1 och två monteras nu utfackningsväggar och fönstermontage kommer att påbörjas under slutet av september månad. Den genomfartsväg som löper genom området och som har varit stängd under en period för att möjliggöra lyft av betong element till stommontaget kommer att öppnas under preliminärt november månad. I nedan ser ni bilder på fastigheten kvarter Radarflyget 2. 

Kv. Radarflyget 2 september 2019.

Business Region Göteborg publicerar i sin senaste konjunktur rapport avseende andra kvartalet positiva signaler för Göteborgs näringsliv. Göteborgsregionen står emot den avmattning som rapporterats i svensk ekonomi och jämfört med övriga storstadsregioner växer den totala lönesumman. Jobbtillväxten fortsätter att vara stark och ökar jämfört med Stockholm och Malmö. I Stockholm var denna 1,9%, Malmö 1,1% och för Sverige var den 0,7% på årsbasis jämfört med 3,6% i Göteborgsregionen. Några faktorer som lyfts fram som påverkar denna utveckling positivt är personbilsexporten gynnad av nuvarande svaga kronkurs och en växande sysselsättning inom kunskapsintensiva företagstjänster, inom finansiella tjänster men också inom transport och handel.

Amhult 2 har beviljats bygglov för en utökning av kvarter Radarflyget 206:1. Bygglovet omfattar en nytillkommen byggnadsarea om 413 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på plan två. Hotel Torslanda kommer att utökas med ytterligare 12 hotell lägenheter och kommer därefter totalt att innehålla 40 hotell lägenheter som bedrivs i Amhults 2:s regi.

Byggnationen utförs som en delad entreprenad i egen regi med VBK som projektledare.

Vi ser mycket positivt på en utökning av hotellet då beläggningen har varit tillfredsställande och är ett komplement till vår övriga lokaluthyrning. Vi har under tid saknat att kunna erbjuda marknaden ytterligare hotell lägenheter. Glädjande är också att vi utnyttjar ej använd byggrätt enligt detaljplan i fastigheten och att vi kan maximera fastighetens potential genom utbyggnaden.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VD