Månadens rapport

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Rivning av hallar kvarter Radarflyget

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbete Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Hallen är nu helt riven

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Markarbeten Radarflyget maj 2014

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Rivning av ATAB hallen för kvarter Radarflyget

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Atab hallen rivs

Bara skrotet är kvar av hallen

Månadsrapport september, 09-2020

September månad har främst ägnats åt hederligt vardagsarbete. I kvarter Radarflyget 2 arbetar våra hyresgäster Apoteket och Systembolaget för fullt med att förbereda inför sin inflyttning under oktober månad.

I kvarter India pågår i hus A installationer på bjälklag plan 4, i hus B monteras väggar på plan 4, och i hus C förbereds bjälklag på plan 5. I hus D arbetas det med utfackningsväggar och montage av takstolar är påbörjade och slutligen i hus E monteras fönster och innerväggar på alla plan. I garageplan målas teknikutrymmen och hiss schakten i hus D och E. Kontraktsskrivning pågår också för dessa bostäder och hitintills är 53 av 95 kontrakt påtecknade och i princip samtliga lägenheter är tilldelade.

 

 

  Kv. India september 2020.

Kv. Radarflyget 2 parkeringshus september 2020.

Beträffande vårt parkeringshus har entreprenören nu rest stommen och kvarstår gör arbeten såsom exempelvis, asfaltsbeläggning, el, linjemarkering och skyltar.

Det rapporteras från Göteborgs Stad att Trafikkontoret just nu arbetar med genomförandestudie för den planerade tvärförbindelsen i Torslanda. Tvärförbindelsen är den nya tänkta trafikled som bättre skall fördela trafikflödet i Torslanda och som är så viktig för fortsatt utveckling av stadsdelen. Syftet med genomförandestudien är att skapa en bra plattform för fortsatt projektering och byggnation. Genomförandestudien ska utreda förutsättningar, utmaningar och möjligheter för förbindelsen.

Innan genomförandesstudien startades hade en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) ägt rum. ÅVS:en utredde flera olika alternativa vägsträckningar, vilket sedermera mynnade ut i att Älvegårdsförbindelsen Väst förordades med de fasta punkterna Nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet. Genomförandstudien arbetar nu med att ta fram hur den exakta väglinjen skall se ut med hänsyn till de natur- och kulturvärden, samt boende- och rekreationsvärden, som föreligger i området, enligt projektledare Per Carlberg.

Parallellt med utförandestudien har Stadsbyggnadskontoret börjat arbeta med en detaljplan för tvärförbindelsen. Detaljplanearbetet sker i nära samarbete med Trafikkontoret. Den tidplan som kommunicerats för projektet innebär en genomförandestudie 2019-2021, en detaljplan 2020-2022 med upphandling projektering 2021, projektering 2022, och slutligen upphandling av produktion 2022 och produktion 2023-2024.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD