Styrelse & revisorer

Ledamöter 

Eigil Jakobsen, sjökapten. Styrelsens ordförande. VD i Tipp Fastighets AB. Tidigare VD i Flying Enterprise AB. Innehav genom bolag och närstående: 2.804.489 aktier. 

Alf Lindqvist, advokat och VD i Advokatfirman Alf Lindqvist KB. Innehav genom närstående och bolag: 94.252 aktier. 

Niels Techen, Civilingenjör från Danmarks tekniske Højskole DtH. Ägare Helmer Christiansen A/S. Innehav: 5.000 aktier.

Göran Evaldsson, Gymnasieekonom. Ägare Evaldssons Ekonomitjänst AB. Innehav: 3.500 aktier. 

Verkställande direktör

Maria Nord Loft, samhällsvetare. Info-ansvarig i Flying Enterprise AB 1997-2000, VD-assistent i Skyways Enterprise AB 2000-2002. Eget innehav: 625 aktier.

Revisor

Katarina Eklund, revisor. Auktoriserad revisor BDO Göteborg AB. 

Uppdrag

Styrelse och revisorer

Styrelse och ledning i Amhult 2 AB (publ) strävar efter att leva upp till de krav som Spotlight Stock Market, Finansinspektionen, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Främst sker detta genom öppenhet och tillgänglighet och Amhult 2 använder sig av ett flertal informationskanaler för att nå ut till samtliga berörda såsom exempelvis bolagets hemsida med där publicerade månadsrapporter, Spotlight Stock Markets hemsida och via pressmeddelanden. Detta kompletteras också av den dialog Amhult 2 för direkt med aktieägare och kunder. 

Styrelsen och dess arbete 

Styrelsen i Amhult 2 AB (publ) skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Vid ordinarie årsstämma 2020-04-20 valdes fyra ledamöter.

Styrelsen följer den arbetsordning som antogs vid styrelsemöte den 20 april 2020 och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Mötenas inriktning är bestämd i förväg. 

Styrelsens ordförande 

Styrelsens ordförande är Eigil Jakobsen. Styrelseordföranden följer verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet skall kunna utövas i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelseordförande följer också bolagets löpande utveckling genom återkommande kontakter med VD i strategiska frågor. 

Verkställande direktören 

VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning och att beslut fattade av styrelsen verkställs. VD tar fram beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar sina förslag till beslut och åtgärder. Fördelningen av arbetet mellan styrelse och VD är angivet i en VD-instruktion. 

Kommittéer 

Ersättningskommittén bereder belönings- och ersättningsfrågor och föredrar dessa för övriga styrelsen inför beslut. Amhult 2:s ersättningskommitté består av Alf Lindqvist.  Nomineringskommittén består av ordförande och Alf Lindqvist som har i uppdrag att inför kommande årsstämma bereda och lämna förslag på styrelsens sammansättning. 

Det finns inget avtal om uppsägningslön eller avgångsvederlag till VD vid uppsägning från bolagets sida. Några optionsavtal finns inte i bolaget. Revisorsarvode utgår mot löpande räkning. Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman. Ersättningar till styrelseledamöter för räkenskapsåret 2019 som ej är anställda i bolaget, Niels Techen, Göran Evaldsson och Alf Lindqvist, utgår med ett och ett halvt basbelopp. Styrelsens ordförande, Eigil Jakobsen, är anställd i bolaget och lön har utgått för 2019 med 504 TSEK.