Skip to content

Emission 2013

Den 22 augusti 2013 tog styrelsen i Amhult 2 AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigandet från extra stämma den 27 juni i år. Emissionen omfattar högst 1 311 200 aktier, och motsvarande 26 224 000 kronor före emissionskostnader. En utbyggnad av området i något långsammare takt med finansiering genom intäkter från försäljning av bostadsrätter är fullt möjlig, men minskar möjligheten till etablering av upplåtelseformen hyresrätt. För att ge styrelsen ytterligare redskap i finansieringen av utbyggnaden gör styrelsen bedömningen att en nyemission ökar bolagets handlingsfrihet och minskar beroendet av finansiella institut. Nyemissionen är ett led i att öka takten i byggandet av fastigheter i Amhult 2 AB.

Företrädesrätt – Den som på avstämningsdagen den 6 september 2013 är registrerad som aktieägare i Amhult 2 AB (publ) erbjuds med företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för två (2) innehavda registrerade aktier i Bolaget.

Emissionsvolym – 26 224 000 kronor fördelade på 1 311 200 aktier.

Teckningskurs – 20 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid – 16 september 2013 – 8 oktober 2013.

Teckning med företrädesrätt – För befintliga och direktregistrerade ägare sker teckning på den färdigtryckta emissionsredovisningen eller Särskild anmälningssedel 1. Förvaltarregistrerade ägare ska teckna sin företrädesrätt genom instruktioner från respektive förvaltare.

Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast 3 bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan enligt instruktion på avräkningsnotan. Aktierna beräknas levererade till VP-konto/depå i mitten av oktober 2013.Handel i teckningsrätter – teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget från den 16 september till den 3 oktober 2013.

Teckningsrätter - Aktieägare i Amhult 2 AB (publ) erhåller för varje befintlig B-aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.

Avstämningsdag - Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 6 september 2013. Sista dag för handel i Amhult 2 AB's aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 3 september 2013. Första dag för handel i Amhult 2 AB's aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 4 september 2013.

Fullständiga villkor och anvisningar finns i memorandum länk: Memorandum emission 2013

Amhult 2:s nyemission övertecknad med 30%.

Den 8 oktober stängde nyemissionen i Amhult 2 AB (publ). När styrelsen summerat utfallet av emissionen kan det konstateras att emissionen uppgående till ca 26 miljoner kronor övertecknades med 30 procent. Erbjudandet omfattade högst 1.311.200 B-aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Teckning gjordes till stora delar av befintliga aktieägare, men även en hel del nya investerare deltog i emissionen.

För att i möjligaste mån tillgodose att alla intressenter i emissionen ska få tilldelning har en investerare lyfts ur emissionen, men till vilken styrelsen med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 juni 2013 beslutat att göra en riktad nyemission på motsvarande villkor. Amhult 2 AB:s huvudägare Tipp Fastighets AB har även beslutat att avstå delar av sitt teckningsåtagande till förmån för nya investerare i Bolaget. Genom dessa åtgärder kommer alla tecknare erhålla den tilldelning som de tecknat i emissionen.

Genom emissionen har finansieringen för de närmaste två åren tryggats. Ytterligare kapitalanskaffning kan komma att genomföras i senare skede av utbyggnaden av området.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier Amhult 2 uppgå till 5.958.600 aktier, varav 2.025.000 aktier av serie A och 3.933.600 aktier av serie B.

Beslut om riktad nyemission i Amhult 2 AB (publ).

Vid styrelsemöte i Amhult 2 AB (publ) den 10 oktober fattade styrelsen beslut om en nyemission riktad till Magnus Uppsäll med utnyttjande av det bemyndigande som lämnats av bolagsstämman den 27 juni 2013. Uppsäll tecknade sig den 26 september för 200.000 aktier med förbehållet att han vill erhålla hela teckningsvolymen.

Bolagets aktiekapital skall ökas med fyra miljoner kronor och genom nyemissionen skall 200.000 aktier av serie B ges ut. De nya aktierna emitteras till en kurs av 20 kronor per aktie.

Bakgrunden är att den genomförda företrädesemissionen 16 september till 8 oktober 2013 övertecknades och för att i möjligast mån tillgodose att alla intressenter i emissionen får tilldelning och vidare generera ytterligare kapital till fortsatt byggnation genomförs den riktade emissionen. Styrelsen anser att det är ett kostnadseffektivt hanterande att i nuvarande kapitalanskaffning låta Uppsäll erhålla hela sin teckning utan att undantränga andra investerare genom detta förfarande.