Skip to content
Skogen 1:1

Skogen 1:1

Amhult 2 har i samarbete med Lysevägens Bostads AB sökt detaljplan för del av Skogens Gård, etapp 1, om ca 100 000 m2 markyta. Hela fastigheten Skogen 1:1 består av totalt 37 hektar markyta klassad som råmark och ägs idag av systerbolaget Lysevägens Bostads AB.

Skogen 1:1 översikt
Byggrätt yta 20 000 m2
BTA Villor 5 600 m2
BTA Radhus 7 800 m2
BTA Lägenheter 6 600 m2

Den första etappen utgör den nordligaste delen av fastigheten Skogen 1:1 och ansluter till ett befintligt villaområde. Ytan är tänkt att innehålla ca 165 nya bostäder i form av villor, radhus och punkthus med en byggrätt om ca 20 000 m2, fördelat på ca 5 600 m2 BTA för villor, 7 800 m2 BTA radhus och 6 600 m2 BTA avsett för lägenheter.

I samband med att arbetet inleddes har Amhult 2 låtit Bryggan Fastighetsekonomi värdera markområdet. Värdeutlåtandet indikerar ett råmarksvärde på etapp 1, Skogens Gård om 22 till 24 miljoner kronor. Nyckeltalet för råmark är ca 10% av marknadsvärdet för planlagd mark.

Köpet avses genomföras när en planhandläggare har utsetts av Stadsbyggnadskontoret enligt Lysevägens Bostads AB:s och Amhult 2 AB:s tidigare optionsavtal för en köpesumma om 22 miljoner kronor.