Skip to content

Emission 2013

Den 22 augusti 2013 tog styrelsen i Amhult 2 AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigandet från extra stämma den 27 juni i år. Emissionen omfattar högst 1 311 200 aktier, och motsvarande 26 224 000 kronor före emissionskostnader. En utbyggnad av området i något långsammare takt med finansiering genom intäkter från försäljning av bostadsrätter är fullt möjlig, men minskar möjligheten till etablering av upplåtelseformen hyresrätt. För att ge styrelsen ytterligare redskap i finansieringen av utbyggnaden gör styrelsen bedömningen att en nyemission ökar bolagets handlingsfrihet och minskar beroendet av finansiella institut. Nyemissionen är ett led i att öka takten i byggandet av fastigheter i Amhult 2 AB.

Amhult 2:s nyemission övertecknad med 30%

Den 8 oktober stängde nyemissionen i Amhult 2 AB (publ). När styrelsen summerat utfallet av emissionen kan det konstateras att emissionen uppgående till ca 26 miljoner kronor övertecknades med 30 procent. Erbjudandet omfattade högst 1.311.200 B-aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Teckning gjordes till stora delar av befintliga aktieägare, men även en hel del nya investerare deltog i emissionen.

För att i möjligaste mån tillgodose att alla intressenter i emissionen ska få tilldelning har en investerare lyfts ur emissionen, men till vilken styrelsen med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 juni 2013 beslutat att göra en riktad nyemission på motsvarande villkor. Amhult 2 AB:s huvudägare Tipp Fastighets AB har även beslutat att avstå delar av sitt teckningsåtagande till förmån för nya investerare i Bolaget. Genom dessa åtgärder kommer alla tecknare erhålla den tilldelning som de tecknat i emissionen.

Genom emissionen har finansieringen för de närmaste två åren tryggats. Ytterligare kapitalanskaffning kan komma att genomföras i senare skede av utbyggnaden av området.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier Amhult 2 uppgå till 5.958.600 aktier, varav 2.025.000 aktier av serie A och 3.933.600 aktier av serie B.

Nedan finner du handlingarna som är aktuella för denna emission.

Documents
Prospekt emission 2013 (4 MB)