Skip to content

Emission 2016

Senaste emissionen genomfördes år 2016

Amhult 2:s nyemission övertecknad med 28,6 %

Den 5 december stängde nyemissionen i Amhult 2 AB (publ). När styrelsen summerat utfallet av emissionen kan det konstateras att emissionen uppgående till ca 55 miljoner kronor övertecknades med 28,6%.

Företrädesemissionen omfattade högst 688 933 B-aktier till en teckningskurs om 80 kronor per aktie. Emissionen tecknades till 81 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionskostnaderna beräknas till 0,9 miljoner kronor.

Totalt tecknades aktier för drygt 70 miljoner kronor, förutom det teckningsåtagande om 9 miljoner kronor och den garanti om 7 miljoner kronor som Tipp Fastighets AB lämnat. För att möjliggöra en bredare spridning av aktierna till allmänheten har Tipp Fastighets AB i enlighet med villkoren för teckningsförbindelsen som redovisades i det offentliggjorda emissionsprospektet avstått teckning i emissionen. Därigenom kommer även en stor del av de som tecknat sig för aktier utan företrädesrätt att erhålla tilldelning.

Efter emissionen kommer det totala antalet registrerade aktier Amhult 2 uppgå till 6.847.533 aktier, varav 2.025.000 aktier av serie A och 4.822.533 aktier av serie B.

Nedan finner du handlingarna som är aktuella för denna emission