Skip to content

Om oss

Amhult 2 AB är ett företag vars verksamhet i första hand är att bygga och förvalta byggprojektet Amhult Centrum, etapp II. Bolaget har som första mål att bebygga fastigheterna i Amhult Centrum, etapp II. Därefter skall företaget successivt förvärva och utveckla nya byggnadsprojekt i närområdet där synergivinster kan göras med befintlig verksamhet.

Affärsidé

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Vision

Att i första hand färdigställa byggnations projektet Amhult, etapp II, samt därefter vara en av huvudaktörerna i Torslanda avseende förvaltning och uthyrning av kommersiella lokaler och bostäder. Tillväxt i företaget skall skapas genom att bebygga befintlig mark i Torslanda kostnads-effektivt, genom väl projekterad och styrd byggnation.

Detta genomförs genom att arbeta med kostnadsstyrning i alla delar från projektering till genomförande med bibehållen hög kvalité. Tillväxt skall även skapas genom förvärv av mark samt fastigheter till ett värde i Torslanda som kan skapa värdetillväxt genom att varje fastighets egna förutsättningar tas tillvara och utvecklas med ledorden kvalitet och ekonomiskt fokus i centrum. Bolaget strävar efter lönsam och effektiv förvaltning av fastigheterna och denna uppnås med väl utbildad personal som har lokal marknadskännedom och sätter kunden i centrum. Bolaget strävar efter långsiktiga förvaltningsobjekt inom två områden; kommersiella lokaler och bostäder.

Mål & strategi

Byggnationen av etapp II kommer att ske i omgångar med en eller flera totalentreprenörer och i de olika projektfaserna. Amhult 2 AB avser att lägga stor vikt vid upphandling för de olika projekten, allt för att bibehålla en liten och kompetent administration.

Det är Amhult 2:s intention att erbjuda ett så varierat och konkurrenskraftigt centrum som möjligt. Företaget har som utdelningspolicy att minst 50% av årets resultat skall lämnas i utdelning efter genomförd byggnation av projektet Amhult Centrum etapp II.