Skip to content

Policy för behandling och skydd av personuppgifter

På Amhult 2 AB är vi måna om våra kunders personliga integritet och för att tydligare beskriva hur vi hanterar personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som följer GDPR.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Amhult 2 AB och bolag inom koncernen. Amhult 2 koncernen består bland annat av följande bolag;

Amhult 2 AB som driver utvecklingen av Amhult centrum etapp 2, samt genom koncernbolagen även Hotel Torslanda.

Amhult Centrumparkering AB som bedriver parkeringsverksamheten.

Lysevägens Bostads AB som du kommer i kontakt med rörande främst Stall Skogens Gård.

Terrester AB som är hyresvärd för lokaler och bostäder i Amhult centrum.

Tipp Fastighets AB som är hyresvärd för ett mindre antal lokaler i Torslanda.

Vi använder aldrig dina personuppgifter i reklam- eller marknadsföringssyfte med undantag för den situation du själv bett om detta, t.ex. lägenhetserbjudanden eller nyhetsbrev.

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till en tredjepart som inte är kopplad till det avtal eller ärende som finns mellan oss. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till annan i reklam- eller marknadsföringssyfte.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Amhult 2 AB och koncernen kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer och av följande anledning;

När du ansöker om att ställa dig i vår bostadskö; för att kunna kontakta dig om aktuella lägenheter samt göra en helhetsbedömning före tilldelning av lägenhet sker.

Under den tid du är hyresgäst hos oss; för att kunna fullfölja avtalet och arbeta med andra ärenden som skapas mellan parterna och som normalt kan uppstå i ett hyresförhållande.

Om du kontaktar oss för förfrågningar eller bokningar av rum på hotell "Hotel Torslanda Studios"; för att vi ska kunna ge dig rätt information för din vistelse samt genomföra betalningar.

När du ansöker om att ställa dig i vår intresselista för stallplats på Stall Skogens Gård; för att kunna kontakta dig samt behandla din ansökan.

När du i egenskap av t.ex. aktieägare önskar få våra nyhetsbrev och annan information från oss; för att kunna genomföra utskicken.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter så lokalt som möjligt, helst inom koncernen och främst inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig i syfte att kontakta dig eller fullfölja avtal och andra ärenden du har hos oss. Vi samlar aldrig in uppgifter om dig som du inte själv har lämnat till oss, samtyckt till, krävs p.g.a avtal eller juridik, eller är av allmän natur.

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Email

Bilder

Ljudinspelningar

Hur skyddas dina personuppgifter?

Amhult 2 koncernen har ett gemensamt ansvar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och kor­rekt och sätt. Dessa bolag har därför sinsemellan ingått ett arrangemang för skydd av personuppgifter med rutiner på plats och efterlevnadskontroller av rutiner och policy.

Vilka är dina rättigheter?

Du som privatperson har följande rättigheter genom GDPR;

Tillgång till dina personuppgifter

Det är viktigt för oss med öppenhet om vilka personuppgifter vi har för dig. Du har rätt att få ett kunskap om vilka personuppgifter vi har om dig genom att kontakta oss.

Rättelse av dina personuppgifter

Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, missvisande, eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras genom att kontakta oss.

Ge och återkalla samtycke

Vi strävar alltid efter att få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter, detta gäller särskilt när du står i vår bostadskö för lägenheter, för att du ska vara informerad om varför vi behöver dessa uppgifter. Du har rätt att ge och återkalla ditt samtycke, men redan inhämtade uppgifter får vi fortsätta använda.

Avsäga dig informationsutskick

Om du står i vår bostadskö, intresselista för stallplats, eller i vår lista för nyhetsbrev, så har du rätt att avsäga dig dessa informationsutskick. Du kan när som helst kontakta oss för att återigen begära att information och erbjudanden skickas till dig.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat in­tresse.

Om det finns tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integri­tetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen. Kan vi inte visa på tvingande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina uppgifter raderade. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock inne­bära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behand­lingen begränsas.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på amhult2.se.