Skip to content

Bolagsstyrning

Styrelseledamöter

Eigil Jakobsen, sjökapten. Styrelsens ordförande. VD i Tipp Fastighets AB. Tidigare VD i Flying Enterprise AB. Innehav genom bolag och närstående: 2.804.489 aktier.

Niels Techen, Civilingenjör från Danmarks tekniske Højskole DtH. Ägare Helmer Christiansen A/S. Innehav: 5.000 aktier.

Magnus Wiktorson, Advokat, partner Advokatfirman Nordia. Innehav: 0 aktier.

Peter Eriksson, f.d. Auktoriserad revisor BDO. Innehav: 0 aktier.

Styrelsens och ledningens uppdrag

Styrelse och ledning i Amhult 2 AB (publ) strävar efter att leva upp till de krav som Spotlight Stock Market, Finansinspektionen, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Främst sker detta genom öppenhet och tillgänglighet och Amhult 2 använder sig av ett flertal informationskanaler för att nå ut till samtliga berörda såsom exempelvis bolagets hemsida med där publicerade månadsrapporter, Spotlight Stock Markets hemsida och via pressmeddelanden. Detta kompletteras också av den dialog Amhult 2 för direkt med aktieägare och kunder.

Styrelsen i Amhult 2 AB (publ) skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Styrelsen antar varje år en arbetsordning för styrelsens arbete samt en policy för arbetsfördelning mellan styrelse och VD. Styrelsen ska sammanträda vid 4 ordinarie sammanträden årligen, utöver eventuella extra sammanträden.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande är Eigil Jakobsen. Styrelseordföranden följer verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet skall kunna utövas i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelseordförande följer också bolagets löpande utveckling genom återkommande kontakter med VD i strategiska frågor.

Verkställande direktör

Emilie Loft, juristexamen 2016. Koncernjurist Amhult från 2016, vVD Amhult 2 från 2018, VD från maj 2021. Innehav: 3 235 aktier.

VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning och att beslut fattade av styrelsen verkställs. VD tar fram beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar sina förslag till beslut och åtgärder. Fördelningen av arbetet mellan styrelse och VD är angivet i en VD-instruktion.

Revisor

BDO Göteborg AB med ansvarig revisor Katarina Eklund, revisor.

Kommittéer

Ersättningskommittén bereder belönings- och ersättningsfrågor och föredrar dessa för övriga styrelsen inför beslut. Amhult 2:s ersättningskommitté består av ordföranden. Några optionsavtal finns inte i bolaget. Revisorsarvode utgår mot löpande räkning. Styrelsens arvode beslutas av bolagsstämman.

Nomineringskommittén består av ordförande som har i uppdrag att inför kommande årsstämma bereda och lämna förslag på styrelsens sammansättning.